CZ | EN
VOP laboratoř

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb laboratorních vyšetření (dále jen „VOP“)

společnosti Medicínské centrum Praha s.r.o., IČ: 250 32 119, se sídlem Praha 4, Mezi Vodami 205/29, PSČ: 143 00, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116020 (dále jen „Poskytovatel“), tel.: 270 003 562/4, e-mail: info(at)mc-praha.cz

 

I. Poskytování služeb laboratorních vyšetření

Poskytovatel, Medicínské centrum Praha s.r.o. (dále též „MCP“), je nestátní zdravotnické zařízení s oprávněním k poskytování zdravotních služeb. Poskytovatel zajišťuje Klientům na jejich žádost služby laboratorních vyšetření, nehrazených z veřejného zdravotního pojištění, spočívajících ve třech částečných plněních:

 1. organizační služby spočívající v zajištění provozu objednávacího on-line systému, kde si Klient tvoří objednávku laboratorního vyšetření, kterou je možné uhradit prostřednictvím platební brány, vytvoření a správa uživatelského účtu Klienta, příprava podkladů pro provedení laboratorních vyšetření a příslušné průvodní dokumentace, zajištění kapacity příslušného odběrového pracoviště, organizace elektronické komunikace s Klientem s garancí odpovědi a další komunikace s Klientem v rozsahu potřebném pro řádné poskytnutí služeb (dále též „služby organizace“),
 2. odběr biologického materiálu Klienta na základě závazné objednávky sjednané prostřednictvím on-line objednávacího systému Poskytovatele dle čl. IV. těchto VOP, přípravě odebraného biologického materiálu a příslušné průvodní dokumentace k testování ve smluvních laboratořích poskytovatele (dále též „odběr“),
 3. zprostředkování testování biologického materiálu Klienta ve smluvních laboratořích Poskytovatele, v rozsahu, který si Klient sjedná prostřednictvím on-line objednávacího systému, a to v laboratoři smluvního partnera v návaznosti na požadovaný typ vyšetření, předání výsledků laboratorních vyšetření osobně v odběrovém místě nebo e-mailem (dále též „vyšetření“),

dále vše jen „služby laboratorních vyšetření“.

II. Odběrová místa

Odběrová místa poskytovatele jsou:

Mezi Vodami 205/29, Praha 4 - Modřany, 143 00 (3. patro)

III. Smluvní laboratoře poskytovatele

Poskytovatel zprostředkovává testování biologického materiálu Klienta u laboratoří, které mají řádné povolení k takové činnosti a způsob testování má smluvně zajištěn. Část služeb Poskytovatele spočívající v testování biologického materiálu je prováděna dle sjednaných typů vyšetření v laboratořích společností:

 1. Synlab czech s.r.o., se sídlem Praha 8, Sokolovská 100/94, PSČ 186 00, IČ: 496 88 804, společnost je zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 23895,
 2. VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s r.o. se sídlem Praha 9 - Černý Most, Generála Janouška 902/17, PSČ 198 00, IČ: 411 94 811, společnost je zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 4657,
 3. Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Moskevská 15, PSČ 400 01, IČ: 71009361, zdravotnické zařízení, příspěvková organizace Ministerstva zdravotnictví České republiky,
 4. Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN Praha a 1. LF UK – laboratoř STD, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, se sídlem Praha 2, U Nemocnice 2, PSČ 128 08, IČ: 00064165, příspěvková organizace Ministerstva zdravotnictví České republiky.

IV. Vytvoření objednávky služeb laboratorních vyšetření

Nabídka poskytovatele laboratorních vyšetření je uvedena v on-line objednávacím systému.

Klient si laboratorní vyšetření může objednat buď prostřednictvím uživatelského účtu (viz bod V těchto VOP), nebo anonymně (viz bod VI těchto VOP). 

Přijme-li Klient nabídku uvedenou v on-line objednávacím systému, tj. vytvoří si objednávku laboratorních vyšetření, obdrží výzvu k platbě odměny za služby laboratorních vyšetření. Objednávka se pro obě strany stává závaznou okamžikem připsání odměny za služby laboratorních vyšetření na účet Poskytovatele pod variabilním symbolem příslušné objednávky Klienta (ID) ve smyslu těchto VOP.

Klient je oprávněn k odstoupení od závazné objednávky do 14 dnů ode dne připsání odměny za služby laboratorních vyšetření na účet Poskytovatele, pokud již nebylo započato s jejím plněním. Poskytovatel po připsání odměny za služby laboratorních vyšetření na účet pod variabilním symbolem příslušné objednávky Klienta (ID) započne s poskytováním plnění ve formě služeb organizace uvedených v bodu I a) těchto VOP. V případě, že dojde k odstoupení od závazné objednávky ze strany Klienta poté, co Poskytovatel již započal s poskytováním služeb organizace, přísluší Poskytovateli odměna za služby organizace. Zbývající část Klientem uhrazené odměny za plnění dle bodu b) a c) článku I těchto VOP bude vrácena na účet Klienta do 14 dnů ode dne, kdy bude poskytovateli doručeno písemné odstoupení od závazné objednávky Klientem.

V. Uživatelský účet

Klient má možnost si vytvořit svůj uživatelský účet v rámci rezervačního on-line systému MCP, který umožňuje vytvoření objednávky laboratorních vyšetření.

Na základě provedené registrace, respektive vytvoření uživatelského účtu MCP, v on-line rezervačním systému MCP (http://extranet.mc-praha.cz/) může Klient po jeho aktivaci Provozovatelem (nejpozději do 48 hodin od odeslání registračního formuláře) přistupovat do svého uživatelského účtu a vytvářet si příslušné objednávky. Při registraci do on-line systému je Klient povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje a při jakékoliv změně je aktualizovat. Údaje uvedené v uživatelském účtu i v objednávce v on-line systému MCP jsou Poskytovatelem považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu on-line systému MCP je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Klient je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Klient tímto bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Poskytovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Klient svůj účet déle jak 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy Klient poruší své povinnosti vyplývající z Všeobecných obchodních podmínek. Klient může zrušit svůj účet kdykoli bez udání důvodu a to prostřednictvím e-mailové adresy recepce(at)mc-praha.cz nebo telefonicky na tel. číslech 270 003 562 / 564.

VI. Anonymní objednání služeb laboratorních vyšetření

Klient též může provádět objednávky laboratorních vyšetření bez registrace přímo z webového rozhraní objednávacího on-line systému. Při anonymním objednávání služeb laboratorních vyšetření je Klient povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Poskytovatel umožňuje anonymní objednání služeb Klientům za splnění následujících podmínek:

1. Klient prostřednictvím on-line objednávacího systému určí rozsah služeb, které mají být Poskytovatelem zajištěny – přičemž v objednávacím systému je uvedena cena za jednotlivá zvolená vyšetření, cena za odběr biologického materiálu, cena za organizační služby a celková cena k úhradě, Klient je povinen sdělit své kontaktní údaje v rozsahu: adresa elektronické pošty a telefon, na jejichž základě je objednávce přiřazen identifikační kód označovaný jako ID (dále jen „ID“),

2. součástí objednávky je souhrn Klientem zadaných požadavků na laboratorní vyšetření, celková cena požadovaných služeb laboratorních vyšetření, místo odběru a zvolený způsob předání výsledků,

3. Klient si následně vybere způsob úhrady objednaných služeb; úhrada služeb probíhá v souladu s čl. IX. Platební podmínky těchto VOP, kde variabilním symbolem je ID objednávky,

4. Před odesláním objednávky je Klientovi umožněno zkontrolovat údaje uvedené v objednávce, a případně opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Tato objednávka je Poskytovateli odeslána kliknutím na tlačítko „odeslat“. Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky potvrdí její přijetí a to elektronickou poštou na e-mailovou adresu Klienta uvedenou v objednávce, 

5. Klient dodrží ustanovení uvedené v čl. X. Podmínky poskytnutí služeb.

VII. Ochrana osobních údajů registrovaných Klientů a objednání služeb laboratorních vyšetření registrovanými Klienty

V souladu s § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění jsme povinni Vás informovat o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny. Tyto informace jsou uvedeny v příloze č. 1 těchto Všeobecných obchodních podmínek.

VIII. Odměna za služby laboratorních vyšetření

Poskytovateli za služby laboratorních vyšetření přísluší odměna ve výši uvedené v on-line objednávacím systému u příslušného typu laboratorního vyšetření jako součet:

1.) „ceny vyšetření“ odebraného materiálu Klienta v návaznosti na jím požadované vyšetření,

2.) „ceny za odběr“ biologického materiálu Klienta,

3.) „ceny za organizační služby“

dále souhrnně jen cena celkem za služby laboratorních vyšetření.

V ceně služeb organizace je zahrnuto využití služeb on-line objednávacího systému Poskytovatele (především umožnění objednání služby prostřednictvím on-line objednávacího systému), zpracování objednávky, příprava průvodní dokumentace k testování ve smluvních laboratořích Poskytovatele, organizace elektronické komunikace s Klientem v rozsahu potřebném pro řádné poskytnutí služeb.

V ceně za odběr je zahrnuta cena spotřebního materiálu nezbytného pro uskutečnění odběru a režijní náklady související s odběrem.

Dle platných zákonů je smluvní laboratoř v případě zjištění reaktivních nálezů u některých, především pohlavně přenosných, chorob povinna posílat vzorek testované krve do Národní referenční laboratoře. Tento konfirmační test je zpoplatněn dle ceníku Národní referenční laboratoře a cena bude klientovi Medicínským centrem Praha dodatečně přefakturována. Klient se zavazuje tuto fakturu uhradit v termínu splatnosti. 

V ceně vyšetření je zahrnuta cena za testování příslušnou smluvní laboratoří. DPH je účtována v souladu s platnými právními předpisy.

IX. Platební podmínky

Celková odměna za služby laboratorních vyšetření je uvedena v rámci objednávacího systému jako celková cena za služby laboratorních vyšetření (cena celkem), kterou je možné uhradit platební kartou přesměrováním na on-line platební bránu provozovanou Českou spořitelnou, nebo platbou na účet poskytovatele vedený u České spořitelny č.ú. 2836699359 (kód banky 0800) dle pokynů uvedených ve výzvě k úhradě, kterou obdrží Klient bezprostředně po vytvoření objednávky elektronicky na svůj e-mail. Klient je povinen uhradit objednané laboratorní služby předem, a to nejpozději do 7 dnů od obdržení výzvy k úhradě. Připsáním platby na účet Poskytovatele pod  příslušným variabilním symbolem objednávky (ID) je sjednáno poskytnutí služeb laboratorního vyšetření Klientovi a objednávka služeb se stává závaznou pro obě smluvní strany.

V případě platby kartou on-line je nutné učinit platbu ihned, nebo nejpozději do 1 hodiny od vytvoření objednávky v on-line objednávacím systému, platba probíhá na základě přesměrování na platební bránu. Po uskutečnění platby se objednávka stává závaznou. Po uskutečnění platby obdrží klient e-mail s potvrzením úhrady služeb laboratorních vyšetření, jehož přílohou bude daňový doklad (faktura), dále informace o sjednaných službách. 

Výzva k úhradě objednávky má platnost 7 dnů. V případě, že na základě výzvy k úhradě nebude do 7 dní připsána platba na účet Poskytovatele s uvedením variabilního symbolu objednávky (ID), objednávka bude automaticky stornována.

Po uskutečnění platby obdrží Klient e-mail s potvrzením úhrady služeb laboratorních vyšetření, jehož přílohou bude daňový doklad (faktura) a dále informace o sjednaných službách.

X. Podmínky poskytnutí služeb

Služby laboratorních vyšetření jsou Poskytovatelem poskytovány v souladu se zákonem 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování v platném znění.

Klient je povinen dostavit se k odběru nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí služeb. Pokud tak neučiní, nárok na poskytnutí služeb laboratorních vyšetření Klientovi zaniká a již uhrazená celková cena za služby laboratorních vyšetření se nevrací.

Služby laboratorních vyšetření Poskytovatel Klientovi neposkytne, pokud:

 • nebyla předem uhrazena celková cena za služby laboratorních vyšetření v souladu s těmito VOP, nebo
 • při úhradě objednávky neuvedl Klient variabilní symbol pro platbu (ID).

V případě nutnosti poskytnutí dalšího vzorku biologického materiálu, kvůli např. nedostatečnému množství, opakovanému testování kvůli nepřesnostem, vady při testování, může být Klient znovu pozván k odběru. Klient je povinen se k opakovanému odběru dostavit, jinak služba nemůže být řádně poskytnuta a nemohou být sděleny informace o výsledcích.

Klient je povinen sledovat doplňující informace uvedené u jednotlivých druhů laboratorních vyšetření pod symbolem „?“, aby mohl Poskytovatel řádně a bez vad poskytnout objednané služby laboratorních vyšetření.

Klient souhlasí s poskytnutím služeb laboratorních vyšetření tím, že dokončí závaznou objednávku a uhradí celkovou cenu za služby laboratorních vyšetření. Dále je srozuměn se skutečností, že Poskytovatel je povinen v případě zjištění nakažlivé lidské nemoci, příp. vyhláškou či zákonem stanoveného druhu infekce, vždy postupovat v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, nařízení vlády č. 453/2009 Sb., vyhlášky č. 473/2008 Sb., a plnit povinnosti právními předpisy uložené v tomto smyslu poskytovatelům zdravotních služeb. V případě, že je pro plnění povinností Poskytovatele stanovených právními předpisy nezbytná ze strany Klienta součinnost (týká se i plnění povinností spojených s poskytnutím služeb laboratorních vyšetření), je Klient povinen ji poskytnout a řídit se pokyny zdravotnických pracovníků Poskytovatele.

Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu termínu nebo místa odběru v případě, že se objeví na straně Poskytovatele událost, kterou nebylo možno předvídat ani očekávat.

XI. Informace o výsledcích laboratorních vyšetření

Klient je informován e-mailem o skutečnosti, že výsledky laboratorních vyšetření jsou k dispozici.

Převzetí výsledků laboratorních vyšetření je možné:

a) e-mailem, pouze za splnění následujících podmínek :

 • Klientem je při objednávání laboratorních vyšetření odsouhlaseno převzetí výsledků e-mailem,
 • Klient poskytl e-mail Poskytovateli,

b) osobním převzetí výsledků v odběrovém místě, pokud:

 • Klient výsledky převezme osobně v místě odběru,
 • Klient nedal při odběru souhlas ke sdělení výsledků e-mailem.
 • V návaznosti na zákonnou povinnost Poskytovatele je možné některé výsledky předat pouze osobně a formou ústního sdělení.

Způsob informování o výsledcích laboratorních vyšetření je dáno druhem objednaného testu. Klient je v této souvislosti povinen sledovat doplňující informace uvedené u jednotlivých druhů laboratorních vyšetření pod symbolem „?“.

XII. Odstoupení od smlouvy (zrušení závazné objednávky Klientem)

1. Klient je oprávněn k odstoupení od smlouvy, tj. zrušení závazné objednávky služeb laboratorních vyšetření do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, kterým je den připsání celkové ceny za služby laboratorních vyšetření na účet Poskytovatele pod příslušným ID objednávky, a to e-mailem na e-mailové adrese rezervace(at)mc-praha.cz, avšak za předpokladu, že nebylo započato s plněním služeb ze strany Poskytovatele. V případě, že Poskytovatel již započal s částečným plněním spočívajícím v poskytování služeb organizace ve smyslu čl. I. těchto VOP, bude vrácena pouze část celkové ceny snížená o cenu služeb organizace.

2. V případě, že se Klient dostavil k odběru a byl mu odebrán biologický materiál ve smyslu čl. I. bodu b) těchto VOP, není možné od smlouvy odstoupit (nelze zrušit objednávku), Poskytovateli vzniká nárok na úhradu celkové ceny služeb laboratorního vyšetření.

3. Pokud Klient neodstoupí od smlouvy (nezruší objednávku) ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy (okamžik připsání odměny za služby laboratorních vyšetření na účet Poskytovatele pod příslušným ID objednávky) a zároveň se nedostaví ve lhůtě 30 dnů od uzavření smlouvy do odběrového místa k odběru, nárok na poskytnutí služeb laboratorních vyšetření Klientovi zaniká, již uhrazená celková cena služeb laboratorního vyšetření se nevrací, bez nároku na náhradu propadá.

4. V případě odstoupení Klientem od smlouvy dle čl. XI., bod 1 těchto VOP vrátí Poskytovatel peněžní prostředky přijaté od Klienta do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, tj. zrušení závazné objednávky Klientem, a to na bankovní účet, ze kterého byla platba odeslána.

5. V případě, že Klient zruší závaznou objednávku a přesto se dostaví k odběru, služby laboratorních vyšetření mu nebudou poskytnuty.

6. Pro bližší informace o postupu zrušení objednávky je možné Poskytovatele kontaktovat telefonicky na čísle: +420 270 003 563.

XIII. Automatické storno objednávky provedené objednávacím systémem

1. On-line objednávací systém automaticky zruší (stornuje) objednávku učiněnou Klientem, pokud nebude na účet poskytovatele připsána platba ve výši celkové ceny za laboratorní vyšetření uvedená ve výzvě k úhradě do 7 dní ode dne objednání služby prostřednictvím on-line objednávacího systému Poskytovatele.

2. Taktéž se objednávka Klientovi stornuje, pokud neuvede při platbě variabilní symbol v podobě ID, on-line objednávací systém nebude moci platbu k příslušnému ID objednávky přiřadit. V tomto případě bude Klientovi vrácena část celkové ceny snížená o cenu služeb organizace na bankovní účet, ze kterého byla platba odeslána.

XIV. Zvláštní ustanovení

Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy (tj. závazné objednávky). Náklady vzniklé Klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Klient souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami Poskytovatele na elektronickou adresu uvedenou v objednávce, případně v údajích svého uživatelského účtu.

Objednávky včetně VOP jsou Poskytovatelem archivovány v elektronické podobě.  

Poskytovatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu Všeobecných obchodních podmínek služeb laboratorních vyšetření.  Na Klienta se vztahují Všeobecné obchodní podmínky platné v době, kdy činí objednávku služeb v rámci on-line systému.

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb laboratorních vyšetření jsou platné a účinné od 12. 09. 2018

 

Příloha č. 1 Všeobecných obchodních podmínek pro poskytování služeb laboratorních vyšetření  

Informace o zpracování osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění (dále jen „GDPR“) jsme povinni informovat Vás jako subjekt údajů (dále jen „Klient“) o způsobu zpracování Vašich osobních údajů v Medicínském centru Praha s.r.o. (dále jen „Správce“).

Poskytovatel a Klient uzavřeli Smlouvu o poskytování služby laboratorních vyšetření, která spočívá v provozování objednávacího on-line systému, jehož účelem je umožnit klientům vytvoření objednávky laboratorních vyšetření.

V rámci tohoto právního vztahu bude Poskytovatel zpracovávat osobní údaje klienta v souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Realizace smluvního vztahu:

Toto zpracování je nezbytné pro plnění Smlouvy, jejíž smluvní stranou je Klient. Zpracování osobních údajů klienta se provádí na základě zákonného zmocnění § 5 odst. 2) písm. b) zákona č. 101/2000 Sb.

Na základě tohoto zmocnění není Správce povinen vyžadovat po Klientovi jeho souhlas se zpracováním osobních údajů.

Správce osobních údajů:

Medicínské centrum Praha s.r.o., se sídlem Mezi Vodami 205/29, 143 00 Praha 4, IČ: 25032119, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116020.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů v případě vytvoření uživatelského účtu v on-line objednávacím systému:

 • jméno a příjmení,
 • rok narození
 • doručovací (fakturační) adresa,
 • emailová adresa,
 • telefon.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů v případě vytvoření anonymní objednávky v on-line objednávacím systému:

 • emailová adresa,
 • telefon.

Účel zpracování poskytnutých údajů:

Tyto údaje jsou zpracovávány za účelem vytvoření objednávky laboratorního vyšetření. 

Doba, po kterou budou poskytnuté osobní údaje uloženy:

 • Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu trvání registrace klienta.
 • V případě zrušení uživatelského účtu, ve kterém neexistují záznamy o využití služeb laboratorních vyšetření či rezervačního systému, budou osobní údaje správcem uloženy po dobu 1 roku.
 • V případě zrušení uživatelského účtu, ve kterém existují záznamy o využití služeb laboratorních vyšetření či rezervačního systému, je správce povinen osobní údaje uchovávat po dobu 10 let od ukončení registrace.
 • Doba uložení je stanovena zákonně -  Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Zpracovatelé osobních údajů:

 • Synlab czech s. r. o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, za účelem provedení laboratorního vyšetření.
 • Vidia-Diagnostika, spol. s r. o., Generála Janouška 902, 198 00 Praha 9, za účelem provedení laboratorního vyšetření.
 • Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Moskevská 15, PSČ 400 01, IČ: 71009361, zdravotnické zařízení, příspěvková organizace Ministerstva zdravotnictví České republiky, za účelem provedení laboratorního vyšetření.
 • Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN Praha a 1. LF UK – laboratoř STD, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, se sídlem Praha 2, U Nemocnice 2, PSČ 128 08, IČ: 00064165, příspěvková organizace Ministerstva zdravotnictví České republiky, za účelem provedení laboratorního vyšetření.
 • V případě anonymní objednávky laboratorního vyšetření jsou Vaše osobní údaje pseudonymizovány.

Vaše práva týkající se ochrany vašich osobních údajů:

 • Subjekt údajů má podle čl. 15 GDPR právo na přístup k osobním údajům, které se ho týkají, podle čl. 16 GDPR právo požadovat po správci opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, podle čl. 17 GDPR právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají. Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů subjektu údajů v případech vyjmenovaných v čl. 18 GDPR. Subjekt údajů má právo požadovat, aby ho správce informoval o příjemcích osobních údajů podle čl. 19 GDPR. Správce neprovádí zpracování osobních údajů automatizovaně, právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR se proto neuplatní.
 • Podle čl. 21 GDPR má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, jde-li o zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci podle čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR.
 • Nelze se domáhat výmazu osobních údajů, které je poskytovatel zdravotních služeb povinen shromažďovat na základě právní povinnosti (povinnost uložená právní předpisem).
 • Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Poštovní adresa: ÚOOÚ, Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mailová adresa: posta(at)uoou.cz, ID datové schránky: qkbaa2n.

Správce nepředává ani nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Kontaktujte nás

 Iva Vepřeková,
recepční

+420 270 003 562 / 564
recepce(at)mc-praha.cz

 
 

 Mgr. Tereza Štajnerová,
odborný asistent

+420 270 003 562 / 564
tereza.stajnerova@mc-praha.cz

 

Kontaktní formulář